Chậu Lan Vàng 5 - 10 Cành

 Chậu Lan Hồ Điệp Vàng 5 Cành LHD085  Chậu Lan Hồ Điệp Vàng 5 Cành LHD085
1,250,000₫
 Chậu Lan Hồ Điệp Vàng 8 Cành LHD086  Chậu Lan Hồ Điệp Vàng 8 Cành LHD086
2,000,000₫
 Chậu Lan Hồ Điệp Vàng 8 Cành LHD089  Chậu Lan Hồ Điệp Vàng 8 Cành LHD089
2,000,000₫
 Chậu Lan Hồ Điệp Vàng 8 Cành LHD090  Chậu Lan Hồ Điệp Vàng 8 Cành LHD090
2,000,000₫