Chậu Lan Tím 5 - 10 Cành

 Chậu Lan Hồ Điệp Tím 5 Cành LHD031  Chậu Lan Hồ Điệp Tím 5 Cành LHD031
1,250,000₫
 Chậu Lan Hồ Điệp Tím 6 Cành LHD032  Chậu Lan Hồ Điệp Tím 6 Cành LHD032
1,500,000₫
 Chậu Lan Hồ Điệp Tím 6 Cành LHD033  Chậu Lan Hồ Điệp Tím 6 Cành LHD033
1,500,000₫
 Chậu Lan Hồ Điệp Tím 6 Cành LHD034  Chậu Lan Hồ Điệp Tím 6 Cành LHD034
1,500,000₫
 Chậu Lan Hồ Điệp Tím 6 Cành LHD036  Chậu Lan Hồ Điệp Tím 6 Cành LHD036
1,500,000₫
 Chậu Lan Hồ Điệp Tím 7 Cành LHD035  Chậu Lan Hồ Điệp Tím 7 Cành LHD035
1,750,000₫
 Chậu Lan Hồ Điệp Tím 9 Cành LHD037  Chậu Lan Hồ Điệp Tím 9 Cành LHD037
2,250,000₫